Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Granty PPGR - wsparcie dla rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Baner Granty UE.png

Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”  - Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU - Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

 

GRANTY PPGR

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej (zwanych dalej PPGR). Głównym celem programu Granty PPGR  jest wyeliminowanie ograniczeń związanych z dostępem do komputera i internetu, które pojawiły się w czasie pandemii COVID-19 i związaną z nią nauką zdalną.

Pozostałe cele programu to przede wszystkim:
• przeciwdziałanie nierównościom społecznym,
• cyfryzacja terenów popegeerowskich,
• poprawa jakości życia mieszkańców,
• rozwój cyfrowy dzieci i młodzieży z rodzin byłych pracowników PGR. 

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

- sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);

- ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;

- usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w        oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

 Ze wsparcia mogą skorzystać uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych oraz szkół średnich, którzy:

1. zamieszkują miejscowości, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej.

2. są członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR.

3. nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku 2020 oraz roku 2021, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania      zakupu tych rzeczy (np. w ramach zdalnej Szkoły). 


Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest m.in. złożenie  przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub pełnoletniego ucznia szkoły średniej następujących dokumentów:
1. Oświadczenia, które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę;
2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
3. Wykaz - informację o wyborze sprzętu;
4. Dokumentów potwierdzające fakt zatrudnienia w danych PPGR.

Złożenie dokumentów:

1. Komplet dokumentów należy składać w siedzibie Urzędu Miejskim w Baborowie (sekretariat) lub pocztą tradycyjną na adres: Gmina Baborów,      ul. Ratuszowa 2A, 48-120 Baborów, w terminie do dnia 25 października 2021 roku.

2. Dokumenty można także złożyć w sekretariacie Zespołu Szkolno - Przedszkolnym w Baborowie w terminie do dnia 25 października 2021 roku.

3. Dokumenty złożone przez rodziców/opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie zostaną zweryfikowane przez pracownika Gminy Baborów, w zakresie poprawności.

4. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Baborowie osobiście lub pod nr tel 774036924

5. Wszystkie druki dostępne są na stronie w linkach poniżej:

DOCOswiadczenie_dla_rodzica.doc (119,00KB)
DOCOswiadczenie_ucznia_szkoly_sredniej_ktory_osiagnal_pelnoletnosc.doc (119,00KB)
DOCXWykaz_informacja_o_wyborze_sprzętu.docx (87,66KB)
DOCXzgoda_na_przetwarzanie_danych.docx (17,65KB)

Informacje uzupełniające:

W związku z informacjami przekazanymi przez Operatora projektu: Politechnikę Łódzką, informuję, iż do uczestnictwa w projekcie kwalifikują się dzieci uczęszczające do klasy 0 mieszczącej się w Szkole Podstawowej jak również uczniowie szkół zawodowych.

Szczegółowe informację na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Wsparcie dla dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego (m.in. laptopy, tablety).

Nabór ruszył 4 października i będzie trwał do 5 listopada.

Wszelkie szczegóły, w tym wzór oświadczenia składanego do Gminy lub szkoły również do pobrania na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” - Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU - Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

 

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 14-10-2021 07:05
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 15-10-2021 10:45