Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Krus Opole informuje

14 emerytura w KRUS wysokość i wypłata

W 2021 roku Kasa wypłaci czternastą emeryturę dla osób uprawnionych.

Emeryci w tym roku dostaną dodatkowe pieniądze dwa razy: w kwietniu KRUS wypłacił trzynastą emeryturę, a w listopadzie emeryci i renciści otrzymają tzw. czternastą emeryturę rolniczą.

W listopadzie 2021 r. czternasta emerytura zostanie wypłacona z urzędu bez konieczności składania wniosku. Oznacza to, że podobnie jak w przypadku 13 emerytury
(wypłata w kwietniu) również 14 będzie wypłacona każdemu automatycznie, bez konieczności składania wniosków do KRUS.

Czternastka nie będzie brana pod uwagę przy wypłacie świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji i nie będzie wliczana do dochodu przy ubieganiu się o zasiłki z pomocy społecznej czy o dodatek mieszkaniowy. Podając dochód przypadający na członka rodziny, mamy prawo jej nie uwzględniać. Czternasta emerytura nie będzie też podlegać zajęciom komorniczym.

Kiedy i jaka będzie wysokość 14 emerytury?

Czternasta emerytura będzie wypłacona uprawnionym emerytom i rencistom wraz ze świadczeniem za listopad 2021 r. Wysokość czternastej emerytury uzależniona jest od wysokości kwoty brutto pobieranej emerytury lub renty.

Pełną kwotę 1250,88 zł. brutto otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł. brutto. Pozostali świadczeniobiorcy otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.

Czternastka będzie przysługiwała osobom, które na 31 października 2021 r. będą miały prawo do jednego ze świadczeń m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. Czternastki nie otrzymają osoby, których prawo do tych świadczeń będzie zawieszone.

Emerytom i rencistom, którzy otrzymują emeryturę jednocześnie z KRUS i z ZUS zarówno trzynastą jak i czternastą emeryturę wypłaci ZUS.


JUBILEUSZ 30-LECIA PRACY KRUS NA RZECZ OGRANICZANIA WYPADKOWOŚCI W ROLNICTWIE

Dnia 5 października 2021 roku o godzinie 11:00 na Zamku Piastów Śląskich w Brzegu odbyła się uroczysta konferencja zorganizowana przez  Oddział Regionalny KRUS w Opolu.

Głównym tematem spotkania była działalność prewencyjna prowadzona przez Opolski KRUS, przedstawiona na tle jubileuszu 30-letniej pracy  Kasy na rzecz ograniczania wypadkowości w rolnictwie.

Konferencja skupiła parlamentarzystów oraz reprezentantów władz lokalnych z Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego. 

Zaproszenie na konferencję przyjęli: Pani poseł Violetta Porowska, Pani poseł Katarzyna Czochara, w imieniu Wojewody Opolskiego - Szef Gabinetu Pan Dariusz Sitko, Marszałek Województwa Opolskiego Pan Andrzej Buła, a także przedstawiciele instytucji współpracujących z Opolskim KRUS w zakresie ograniczania skali wypadkowości (ARiMR, KOWR, PIP, OODR, Izba Rolnicza, TUW Pocztowy, WIORiN), przedstawiciele rolników, laureaci etapu wojewódzkiego i centralnego corocznego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, Dyrektorzy Szkół Podstawowych, wyróżniających się podczas corocznego Konkursu Plastycznego dla dzieci oraz przedstawiciele fundatorów nagród, współpracujący z Opolskim Oddziałem Kasy, m.in. reprezentanci GRUPY AZOTY ZAK S.A. i Kombinatu Rolnego Kietrz.

Gościem honorowym konferencji była Prezes KRUS Pani dr Aleksandra Hadzik, która wręczyła okolicznościowe medale zasłużonym pracownikom Kasy, natomiast w swojej wypowiedzi wskazała na pozytywne oddziaływanie KRUS na rzecz sprawnej obsługi rolników oraz prowadzenia działań prewencyjnych.

W gronie zaproszonych gości znaleźli się również Dyrektorzy Oddziałów Regionalnych z Częstochowy, Wrocławia, Krakowa i Poznania.

Podczas uroczystości głos zabrała m.in. Pani poseł Violetta Porowska komplementując działalność Opolskiego KRUS na rzecz rolników.

W podobnym tonie wypowiedzieli się Marszałek Województwa Opolskiego, przedstawiciel Wojewody oraz reprezentanci instytucji współpracujących z KRUS.

Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach wyrazili uznanie i podziękowanie za zauważalne efekty  pracy Opolskiego KRUS w kierunku propagowania prewencji wypadkowej, co znacznie wpłynęło na poprawę świadomości rolników w zakresie bezpieczeństwa życia i pracy w gospodarstwach i z pewnością przyczyniło się do spadku wypadkowości w regionie.

Reprezentanci rolników opowiedzieli zgromadzonym gościom jak zmieniło się ich podejście do pracy w gospodarstwie po zajęciu 2 miejsca na etapie krajowym w konkursie BGR oraz jak postrzegają rolę działalności prewencyjnej Kasy z perspektywy gospodarzy, prowadzących wielopokoleniową działalność rolniczą. Rolnicy podkreślili, że udział w konkursie był dla nich mobilizacją i sprawdzeniem jakości gospodarstwa pod kątem przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Zaakcentowali ważność i wyrazili uznanie za fachowe porady otrzymane od przedstawiciela PIP oraz pracowników KRUS. Rolnicy zauważyli, że od chwili udziału w konkursie potrafią dostrzec nawet drobne elementy, które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwu w pracy.

Dyrektor OR KRUS w Opolu Pan Lech Waloszczyk podziękował wszystkim zgromadzonym za dotychczasową współpracę oraz pracownikom działającym na rzecz ograniczania wypadkowości w rolnictwie, podkreślił  istotną rolę konkursów organizowanych przez Kasę oraz przekazał najważniejsze zalecenia prewencyjne, kierując uwagę zgromadzonych i zachęcając do odwiedzenia stoiska informacyjnego, wystawy okolicznościowej oraz lektury wydawnictw prewencyjnych.

Opracowała 07.10.2021 r.
Joanna Skuratowicz 
Kierownik Samodzielnego Referatu Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego OR KRUS w Opolu


Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie społeczne rolników w IV kwartale 2021r.

Zgodnie z Uchwałą Nr 9 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 2 września 2021r. została ogłoszona wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie społeczne rolników z IV kwartale 2021 r.

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika wynosi 42,00 zł miesięcznie.

W przypadku gdy rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka wynosi 14,00 zł miesięcznie (tzn. stanowi 1/3 pełnej składki)

Wysokość składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolnika, małżonka i domownika w IV kwartale 2021 r. wynosi 101,00 zł .

Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzani powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych będzie:

  • 12 % emerytury podstawowej tj. 122,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych;
  • 24 % emerytury podstawowej tj. 243,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha  przeliczeniowych;
  •  36 % emerytury podstawowej tj. 365,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych;
  • 48 % emerytury podstawowej tj. 487,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Z uwagi na fakt, że ostatni dzień ustawowego terminu uregulowania należnych składek za rolników, małżonków i domowników za IV kw. 2021 r. tj. 31 październik 2021 r. przypada w niedziele to za ostatni dzień terminu ich opłacania należy przyjąć następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy – tj. dzień 2 listopada 2021 r.  (art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, mający zastosowanie do składek w związku z art. 52 ust.1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników).

Opracowała 07.10.2021 r.

Katarzyna Bunkiewicz - Kierownik  Wydziału Ubezpieczeń OR KRUS w Opolu

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 19-10-2021 06:51
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 19-10-2021 06:51