Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

                                                                                                                                                                              Baborów, 2022-03-15

IGP.7151.1.2022

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 2147), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiące własność Gminy Baborów przeznaczone do najmu:

 

Oznaczenie nieruchomości według

 

 

 

Powierzchnia w ha

 

 

Położenie nieruchomości

 

 

Opis nieruchomości

 

 

Wysokość opłaty z tytułu najmu za 1 m2

 

 

Termin wnoszenia opłat

Księgi Wieczystej

Ark. mapy

Ewidencji gruntów

(Nr działki)

OP1G/00037244/7

4

1428/3

0,000725

Baborów

ul. Rynek 17

Lokal użytkowy położony na parterze w budynku przy ulicy Rynek 17 w Baborowie należący do Gminy Baborów przeznaczony na działalność biurową. Pow. lokalu  wynosi 7,25 m2. Lokal składa się z jednego pomieszczenia wraz z pomieszczeniem WC. przynależnym do lokalu                             i wyposażony jest w instalacje elektryczną i centralne ogrzewania.

Od 2,61 zł/m2 + należny podatek VAT

opłata miesięczna płatna 14 dni po otrzymaniu rachunku

OP1G/00037244/7

4

1428/3

0,004739

Baborów

ul. Rynek 17

Lokal użytkowy położony na parterze w budynku przy ulicy Rynek 17 w Baborowie należący do Gminy Baborów przeznaczony na potrzeby Policji. Pow. lokalu  wynosi 47,39 m2. Lokal składa się z jednego pomieszczenia wraz z pomieszczeniem WC. przynależnym do lokalu                             i wyposażony jest w instalacje elektryczną i centralne ogrzewania.

Od 2,61 zł/m2 + należny podatek VAT

opłata miesięczna płatna 14 dni po otrzymaniu rachunku

 

zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborowa uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie Uchwałą Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 93 poz. 1195 z dnia 22 sierpnia 2011 roku, poniższy teren, na którym zlokalizowane są lokale ma następujące przeznaczenie:

Lokale ul. Rynek 17 – działka nr 1428/3 położone są na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów symbolem
3-UPI, stanowią tereny z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Na terenie, o którym mowa dopuszcza się: usługi, handlu, rzemiosła w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Funkcja usługowa z zakresu: handlu, gastronomii, rzemiosła, usług pocztowych, zdrowia, a także biura i gabinety.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

 

Umowy najmu lokali zostaną zawarte na czas nieoznaczony.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia 05.04.2022 r.

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 15-03-2022 15:34
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 15-03-2022 15:31