Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Stowarzyszenie LGD "Płaskowyż Dobrej Ziemi ogłasza nabór wniosków

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” realizujący Lokalną Strategie Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD.

W ramach Naboru nr 2/2022

udzielane jest wsparcie na operacje w zakresie określo­ nym w § 2 ust. 1 pkt. 6, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 wrze­ śnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokal­ nego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2019 r. poz.664; zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2023; Dz.U. 2020 r. poz. 1555; Dz.U. 2021 poz. 2358),tj. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruk­ tury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej zgodnie z przedsięwzięciem: 1.1.2 Dostępne obiekty turystyczne i rekreacyjne obszaru objętego LSR, Lokalnej Strategii Rozwoju Stowa­ rzyszenia LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”.

Szczegóły:

PDFOgloszenie_nr_2.2022.pdf (2,17MB)
PDFWskazniki_nr_2.pdf (396,17KB)

W ramach Naboru nr 3/2022

udzielane jest wsparcie na operacje w zakresie określo­ nym w § 2 ust. 1 pkt. 6, Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 wrze­ śnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokal­ nego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014—2020 (Dz. V. z 2019 r. poz.664; zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2023; Dz.U. 2020 r. poz. 1555; Dz.U. 2021 poz. 2358),tj. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruk­ tury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej zgodnie z przedsięwzięciem: 1.2.2 Rozwój funkcjonalny i promocja specyfiki wsi, Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”.

Szczegóły:

PDFOgloszenie_nr_3.2022.pdf (2,16MB)
PDFWskazniki_nr_3.pdf (366,66KB)

W ramach Naboru nr 6/2022/G

o tytule: Koncepcje „smart village” udzielane jest wsparcie na operacje w zakresie określnym w § 2 ust. 1 pkt. 1, R ozporządzenia M inistra Rolnictwa i Rozwoju W si z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółow ych w arun­ ków i trybu przyznawania pom ocy finansowej w ram ach poddziałania „W sparcie na wdrażanie operacji w ram ach strategii rozw oju lokalnego kierow anego przez społecz­ ność” objętego Program em Rozwoju Obszarów W iejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017r. poz. 772 oraz z 2017 r. poz. 1588), tj., oddolnych i lokalnych koncepcji rozwoju wsi, mających na celu wypracowanie efektywnych i niestandardowych rozwiązań lokal­ nych problem ów m iejscow ości wiejskich dzięki innowacyjnemu podejściu, zwanych da­ lej „koncepcjami inteligentnych w si” oraz zgodnie z przedsięw zięciem 1.2.2 Rozwój funkcjonalny i promocja specyfiki wsi, którego wskaźnikiem do realizacji jest: Liczba miejsco­ wości, dla których opracowano koncepcje „smart village”.

Szczegóły:

PDFogloszenie_nr_6.2022.G.pdf (2,38MB)

Z poważaniem,

Joanna Borowska
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
"Płaskowyż Dobrej Ziemi"
ul. Wojska Polskiego 21
48-130 Kietrz
tel./fax 77 485 43 04

http://plaskowyz.pl

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 25-10-2022 14:32
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 25-10-2022 14:35