Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Głubczycach

Głubczyce, dnia 10 października 2022 roku

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W GŁUBCZYCACH
Marek Szaciłło-Kosowski

 

wg rozdzielnika

PIW.PL.0717.6210.HPAI.3.2022

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głubczycach w związku z przyjętym określeniem zagrożenia wystąpienia choroby od 1 października do 31 marca jako szczególny okres możliwości wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków, wskazuje na obowiązek gospodarstw utrzymujących drób do przestrzegania przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. 2022 poz. 768).

W związku z powyższym zaleca się, aby w tym okresie maty dezynfekcyjne były już w gospodarstwach wykładane. Obowiązek ten następuje w momencie wyznaczenia obszarów zagrożonych wystąpieniem choroby (obszarów z ograniczeniami) i odbywa się w drodze aktów prawa miejscowego. Bardzo ważna jest konieczność przestrzegania przepisów bioasekuracji w gospodarstwach przyzagrodowych, ponieważ nie będzie możliwości wypłaty odszkodowań w przypadku stwierdzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków, jeśli w dokumencie z dochodzenia epizootycznego Powiatowy Lekarz Weterynarii stwierdzi brak przestrzegania przepisów rozporządzenia.

Struktury władz samorządowych otrzymywały materiały mające na celu uruchomienie zgromadzenia danych posiadaczy drobiu przyzagrodowego, co ułatwi kontrolowania takich gospodarstw w razie potrzeby. Przekazane przedmiotowych materiałów nastąpiło w styczniu i wrześniu 2017 roku, styczniu i listopadzie 2020 roku oraz marcu 2021 roku. Do tego czasu nie zostało to w pełni udokumentowane.

PIW-Głubczyce-2022-11-08.pdf (1,82MB)

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Grunwaldzka 1a, 48-100 Głubczyc
tel (77) 485 26 62,
e-mail
www.glubczyce.home.plw
więcej:

ASF zagrożenie 
PDFASF-Ulotka 3.pdf (719,05KB)
Ulotka do Hodowców
Zasady mycia i dezynfekcji

PDFZasady bioasekuracji myśliwych-wytyczne.pdf (192,72KB)
PDFMyśliwy_Leśniku pamiętaj.pdf (588,50KB)
PDFUlotka - znalezienie padłego dzika.pdf (186,54KB)

 

 


ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRZYZAGRODOWY

 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 • odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI

 • karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
 • przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

ZALECENIA DLA PRZEMYSŁOWYCH PRODUCENTÓW DROBIU

 • przetrzymywanie ptaków w odosobnieniu (obowiązkowo w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków) lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem;
 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 • zielonki stosowane w karmieniu drobiu wodnego (kaczki i gęsi), szczególnie w okresie wiosennych oraz jesiennych wędrówek dzikich ptaków, nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich;
 • szczelne przykrycie pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 • ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;
 • rozłożenie przed wejściami do budynków, gdzie utrzymywany jest drób mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;
 • wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;
 • obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających;
 • rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren gospodarstwa;
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 • wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób;
 • brak kontaktu pracowników ferm drobiu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.

DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

 • słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.);
 • należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;
 • należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);
 • nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;
 • nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki);
 • jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce.

 

zasady-ochrony-drobiu-przed-grypa-ptakow

 


 

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 16-11-2022 15:42
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 17-11-2022 15:56