Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

KONSULTACJE W SPRAWIE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2012 ROK

Burmistrz Gminy Baborów zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do zapoznania się z Projektem rocznego programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na jej terenie na 2012 rok., który został umieszczony w dniu 07.12.2011r. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Baborowie, w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Projekt ten podlega konsultacjom na zasadach określonych w Uchwale Nr Nr XXXIX-288/10 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zgodnie z § 4 ust 3 w/w zasad organizacje pozarządowe w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2011 roku mogą wyrazić pisemną opinię dotyczącą Projektu programu współpracy na 2012 rok.Wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Burmistrza dotyczące zgłoszonych wniosków i uwag zostaną zamieszczone na stronie BIP w dniu 19 grudnia 2011 roku.

Elżbieta Kielska

Burmistrz Gminy BaborówPROJEKT UCHWAŁY – ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY

Opublikował(a):  Data publikacji: 07-12-2011 23:10