Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

DOFINANSOWANIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2012 ROKU

Burmistrz Gminy Baborów informuje, że w 2012 roku Gmina będzie dofinansowywała organizacjom pozarządowym oraz  organizacjom pożytku publicznego realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dofinansowaniu podlegają  zadania spełniające następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania nie przekracza 10 000 zł,
  • termin realizacji zadania nie przekracza 90 dni,
  • łączna kwota środków finansowych przekazywanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu innemu podmiotowi w tym samym roku kalendarzowym nie przekracza 20 000 zł,
  • wysokość środków finansowych przekazywanych przez Urząd Miejski w Baborowie w tym trybie nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez podmioty programu.

W związku z powyższym serdecznie zapraszam wszystkie organizacje pozarządowe oraz organizacje pożytku publicznego z terenu Gminy Baborów do składania wniosków o dofinansowanie wskazanego zadania.

Wnioski proszę składać na drukach określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, które dostępne są poniżej.

DOCZalacznik nr 1 - wzor oferty.doc (79,00KB)

DOCZalacznik nr 2 - wzor umowy.doc (76,50KB)

DOCZalacznik nr 3 - wzor sprawozdania.doc (64,00KB)

Po złożeniu oferty przez organizacje, w ciągu 7 dni roboczych oferta zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej urzędu w celu umożliwienia zgłaszanie ewentualnych uwag przez mieszkańców w terminie kolejnych 7 dni. Po upływie tego terminu oraz rozpatrzeniu uwag przez Burmistrza Gminy Baborów zostanie zawarta umowa o realizację danego zadania z organizacją pozarządową lub organizacją pożytku publicznego.

 

Elżbieta Kielska

Burmistrz Gminy Baborów

WYKAZ AKTUALNIE ZŁOŻONYCH OFERT

Opublikował(a):  Data publikacji: 02-01-2012 07:40