Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań z zakresu pomocy społecznej

INFORMACJA
o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań z zakresu pomocy społecznej

w  zakresie: 
Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie wymagających opieki długoterminowej i paliatywnej i usługi rehabilitacyjne świadczone przez fizykoterapeutę w gabinecie rehabilitacyjnym w Baborowie.

Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Baborów na posiedzeniu w dniu 10 styczna 2012 roku dokonała oceny oferty złożonej przez Caritas Diecezji Opolskiej na realizację w/w zadania w 2012 roku, potwierdzając spełnienie przez oferenta wymogów określonych w ogłoszeniu konkursowym. Proponowana wysokości dotacji - 80.100 zł.
Burmistrz Gminy zatwierdziła złożony przez Komisję protokół, akceptując udzielnie Caritas Diecezji Opolskiej dotacji na realizację zadnia w kwocie 80.100 zł.                            BURMISTRZ GMINY BABORÓW
                                        Elżbieta Kielska

Opublikował(a):  Data publikacji: 23-01-2012 08:13