Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

INFORMACJA

W związku z obowiązywaniem z dniem 1 stycznia 2012r. przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 ze zm.) Urząd Miejski w Baborowie informuje, że zgodnie z art. 9b ustawy działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 ze zm.).
W związku z powyższym, przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Baborów zobowiązany jest do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Gminy Baborów, który dokonywany będzie na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

 2. numer identyfikacji podatkowej NIP, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

 3. numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

 4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej należy dołączyć:

 1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł, tytułem uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, określonej na podstawie załącznika do ustawy
  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r, nr 225, poz. 1635 ze zm.). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych (art. 14 ust 2 ustawy
  z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
  i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. nr 152, poz. 897).

 2. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności
  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Baborów o następującej treści:

„Oświadczam, że:

 1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne
  i zgodne z prawdą.

 2. znane są mi i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r, nr 236, poz. 2008 ze zm.)”,

Ponadto oświadczenie powinno zawierające również:

 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

 3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Wzór wniosku oraz oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Baborowie oraz możliwy do pobrania poniżej.

Jednocześnie informuję, że przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie (01.01.2012 r.) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do 31 grudnia 2012 r. (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. nr 152, poz. 897).

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. nr 152, poz. 897), zobowiązany jest do spełnienia następujących wymagań:

 1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego,

 2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

 3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

 4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej,

 5. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, nr 62, poz. 628 ze zm.),

 6. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Wniosek o wpis do rejestru.

Oświadczenie przedsiębiorcy.

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 10-04-2012 15:08