Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Burmistrz Gminy Baborów Informuje

 

Burmistrz Gminy Baborów informuje,

że w terminie przewidzianym do składania uwag i opinii (6 listopada 2012 roku) do zamieszczonego na stronie internetowej BIP Gminy Baborów projektu „Wieloletniego  programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na jej terenie na lata 2013-2014” nie została zgłoszona żadna pisemna uwaga lub opinia, w związku z czym uważa się, że przedłożony projekt spełnił wymogi określone w uchwale Nr XXXIX-288/10 z dnia 4 listopada 2010 roku dotyczącej sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego

Opublikował(a):  Data publikacji: 18-11-2012 15:42