Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Charakterystyka miasta i gminy Baborów

 

Baborów zajmuje południową część województwa opolskiego i graniczy z gminami Kietrz, Głubczyce, Pawłowiczki oraz gminą Pietrowice Wielkie należącą do województwa śląskiego. Powierzchnia Gminy Baborów wynosi 118 km2 z czego grunty orne stanowią 9,597 ha. W granicach administracyjnych gminy znajduje się miasto Baborów oraz 11 sołectw:

Babice,
Boguchwałów z przysiółkiem Wierzbno,
Czerwonków z kolonią Czerwonków Osiedle,
Dziećmarów,
Dzielów,
Księże Pole,
Raków,
Sułków,
Sucha Psina ,
Szczyty,
Tłustomosty z kolonią Langowo.

Ludność:
Liczba ludności ogółem wg stanu na dzień 30  2005 roku wynosiła 6717 w tym miasto 3278
gmina 3439
Gęstość zaludnienia 58,3 mieszkańców /km2
Procent ludności miejskiej: 49 %
Procent ludności wiejskiej: 51 %

Gmina jest terenem rolniczo-przemysłowym. Najważniejszym bogactwem są bardzo żyzne gleby zajmujące w klasie I-III ponad 75% ogólnej powierzchni. Stan ten predysponuje do intensywnego rozwoju produkcji roślinnej i zwierzęcej. Rolnictwo stanowi jeden z podstawowych działów produkcji i charakteryzuje się wysoką dynamiką rozwoju. Miasto posiada sieć wodociągową, gazową, kanalizację sanitarną i oczyszczalnię ścieków.

Usytuowanie geograficzne
W pobliżu potencjalnie dużych rynków zbytu żywności i przetworów rolnych(Górny Śląsk, aglomeracja wrocławska, Czechy, względnie blisko Niemiec i Austrii) oraz położenie w obniżeniu pomiędzy pasmami górskimi Karpat i Sudetów, wykorzystywane – poprzez Bramę Morawską – jako szlak handlowy. W oddaleniu około 20 km od centrum miasta położona jest droga krajowa relacji Pszczyna – Racibórz - Opole (nr 49), pełniąca funkcję trasy głównej ruchu przyśpieszonego. W odległości 35 km w linii prostej usytuowana jest droga o podobnej funkcji zlokalizowana na terenie Czech (droga nr 11) relacji Praha (Hradec Kralove) - Cieszyn (Ostrava), przebiegająca przez Opavę. Od projektowanych węzłów na budowanej autostradzie A4 relacji Drezno, Berlin Zgorzelec - Wrocław - Opole - Gliwice - Katowice - Karków - Rzeszów - Medyka - Kijów miasto oddalone jest od około 45 km (węzły: „Gogolin” i „Dąbrówka”) do 50 km alternatywne węzły; „Olszowa” oraz „Dolna”).

Zakłady przemysłowe w Baborowie:

 • Zakład Usług Komunalnych,

 • Zakład Rolny Baborów ,

 • AGROPOL Baborów,

Instytucje edukacyjne:

 • Zespółu Szkół w Baborowie

 • Gminne Publiczne Przedszkole w Baborowie

Placówki kulturalne:

 • Gminny Zespół Oświaty, Kultury i Sportu wraz M-G Biblioteka Publiczną

 • Świetlica środowiskowa

Instytucje i organizacje:

 • Związek Nauczycielstwa Polskiego,

 • Ośrodek Pomocy Społecznej,

 • Referat Dzielnicowych Policji,

 • Bank Spółdzielczy,

 • Zarząd Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP

 • Gabinet Fizykoterapeutyczny,

 • Stacja Opieki Caritas

Na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w mieście
i gminie Baborów działają:

 • Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 • Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin.

Bezrobocie w gminie Baborów
W gminie dominuje jedna gałąź gospodarki – rolnictwo. Pozostałe gałęzie gospodarki są słabo lub bardzo słabo rozwinięte. Lokalny rynek pracy dysponuje niewielką i stale malejącą liczbą pozarolniczych miejsc pracy. Recesja w gospodarce spowodowała, iż duże zakłady pracy zmuszone zostały do zmniejszania poziomu istniejącego zatrudnienia. O deficycie nowych miejsc pracy świadczy liczba ofert, jaka otrzymał z terenu całego powiatu w 2000 roku Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach.Możliwości rozwojowe w gminie traci również rolnictwo ze względu na brak sprawnie działającego rynku rolnego (m.in. systemu stabilizatorów cen rolnych i żywności), koszty produkcji wynikające m.in. ze struktury gospodarstw i metod gospodarowania oraz dużą konkurencyjność na rynku i bariery popytowe na żywność. Wzrost bezrobocia oraz brak nowych miejsc pracy determinują sytuację ekonomiczną mieszk ańców miasta i gminy. Około 1/3 bezrobotnych w mieście i blisko 40% z terenu gminy pozostaje bez pracy powyżej 12 miesięcy i utraciła prawo do zasiłku.

Opublikował(a):  Data publikacji: 31-07-2008 16:17