Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Uchwała o przyjęciu programu

Uchwała Nr XV - 125 / 04
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 22 czerwca  2004 roku

w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Baborów.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 r oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz1271, Nr 214, poz.1806 i z 2003 Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568)

Rada Miejska w Baborowie uchwala, co następuje:


§ 1.

Przyjmuje się Program Rozwoju Lokalnego Gminy Baborów stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 PDFProgram Rozwoju Lokalnego - Załacznik do uchwały (322,40KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 10-11-2004 15:39