OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji  celu publicznego.

 
 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071
z późniejszymi zmianami)
, w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1 oraz  art. 53 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),


Zawiadamia się
 

o wydaniu decyzji nr. GZG.VIII-7331/10/2010 z dnia 14 września 2010r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na Budowie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej
w miejscowości Szczyty w gminie Baborów na działkach nr
93, 94,95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104/1, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118.

 

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Referacie Gospodarki Zasobami Gminy (pokój nr 17),Urzędu Miejskiego w Baborowie ul. Dąbrowszczaków 2a,w godzinach pracy Urzędu, w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 
POUCZENIE

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Baborowa w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

Podmiot udostępniający: UM Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Juraszek
Data wytworzenia: 2010-09-15
 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 15-09-2010 10:39
 • Data wytworzenia: 15-09-2010
 • Ilość wyświetleń: 879
 • Link do strony: http://baborow.pl/807/obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji_konczacej_postepowanie_w_sprawie_ustalenia_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego.html
 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 15-09-2010 10:39
 • Data wytworzenia: 15-09-2010
 • Ilość wyświetleń: 879
 • Link do strony: http://baborow.pl/807/obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji_konczacej_postepowanie_w_sprawie_ustalenia_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego.html
 • Data publikacji: 15-09-2010 10:39 przez: Administrator BIP BIP
 • Data wytworzenia: 15-09-2010
 • Ilość wyświetleń: 879
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl