Gmina Baborów

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO BUDOWA ODCINKA KANALIZACJI W BOGUCHWAŁOWIE

O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji kończącej postępowanie
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji  celu publicznego.


Działając na podstawie art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) , w związku z art. 4 ust. 2 pkt 1 oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

Burmistrz Gminy Baborów
z a w i a d a m i a


o wydaniu decyzji nr  GPI.6733.5.2011 z dnia 30 grudnia 2012r.o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: „Budowa odcinka kanalizacji deszczowej  ‘’ na działkach Nr 77, 76/2, 75/2, 75/1 oraz 76/1  w miejscowości Boguchwałów.


Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Baborowie (pokój nr 17),ul. Dąbrowszczaków 2a, w godzinach pracy Urzędu, w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

POUCZENIE

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Baborowa w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.


Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jan Nasieniak
Data wytworzenia: 2012-01-04


Metryczka
  • opublikowano:
    04-01-2012 12:46
    przez: Administrator BIP BIP
Dane jednostki:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a
NIP: 748-15-06-649 REGON: 531412817
Numer konta: 87 8866 0006 2001 0000 2017 0177

Dane kontaktowe:

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl
strona www: www.baborow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×