OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.

O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. Z 2000r. nr. 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) , w związku z art. 4 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

Burmistrz Gminy Baborów

zawiadamia

 

o wydaniu decyzji nr BDR.6733.1.2012 z dnia 01.października 2012r. O ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn:

 1. Budowa słupowej stacji transformatorowej w miejscu zdemontowanej stacji wieżowej wraz dowiązaniem do linii napowietrznej 15kV i 0,4kV w miejscowości Sucha Psina , realizowana w ramach projektu – Przebudowa linii napowietrznej 15kV GPZ Kietrz - Kozłówka, odgałęzienie Sucha Psina” na działkach nr 340/1, 341, 340/2, arkusz mapy 2

 2. Budowa słupowej stacji transformatorowej w miejscu zdemontowanej stacji wieżowej wraz

  z dowiązaniem do linii napowietrznej 15kV i 0.4kV w miejscowości Czerwonków, realizowana w ramach projektu – Przebudowa linii napowietrznej 15 kV GPZ Kietrz – Kozłówka, odgałęzienie Sucha Psina” na działkach nr 253, 419/2, 252, arkusz mapy 2 ; 418, 293 arkusz mapy 1.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Baborowie (pokój nr 17), ul Dąbrowszczaków 2a, w godzinach pracy Urzędu, w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

POUCZENIE

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

  

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jan Nasieniak
Data wytworzenia: 2012-10-04

 

 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 04-10-2012 10:33
 • Data wytworzenia: 04-10-2012
 • Ilość wyświetleń: 911
 • Link do strony: http://baborow.pl/829/obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji_konczacej_postepowanie_w_sprawie_ustalenia_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego.html
 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 04-10-2012 10:33
 • Data wytworzenia: 04-10-2012
 • Ilość wyświetleń: 911
 • Link do strony: http://baborow.pl/829/obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji_konczacej_postepowanie_w_sprawie_ustalenia_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego.html
 • Data publikacji: 04-10-2012 10:33 przez: Administrator BIP BIP
 • Data wytworzenia: 04-10-2012
 • Ilość wyświetleń: 911
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl