Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Kierownictwo Urzędu

 Burmistrz Gminy Baborów
Tomasz Krupa
kontakt: tel. +48 77 403-69-20
email:

zadania Burmistrza:
Do zakresu zadań Burmistrza należy:
1) reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
2) podejmowanie bieżących spraw Gminy,
3) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
5) zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
6) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
7) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
8) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
9) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
10) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym pracowników samorządowych upoważnionych przez Burmistrza do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy
11) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.

 
Sekretarz Gminy Baborów
Wiesław Kozyra
kontakt: tel. +48 77 403-69-29
e-mail:

zadania Sekretarza Gminy:
Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:
1) opracowywanie projektów zmian Regulaminów
2) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzeniem spraw związanych z doskonaleniem kadr,
3) nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Burmistrza,
4) koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
5) koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i referendami,
6) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
7) kierowanie pracą Referatu Administracji i Ochrony Środowiska
8) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza

 

Skarbnik Gminy Baborów
Irena Jazłowiecka
kontakt:tel.+48 77 403-69-76

e-mail:

zadania Skarbnika Gminy:
Do zadań Skarbnika należy:
1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
2) kierowanie pracą Referatu Finansowo – Budżetowego,
3) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy,
4) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
5) współdziałanie w opracowywaniu budżetu,
6) współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
7) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 26-03-2008 16:03