Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Pokój nr 2 - PODATKI I OPŁATY LOKALNE (parter)

Podinspektor Małgorzata WAL

tel.: +48 77 887 39 72
email: mwal@baborow.pl

Inspektor Edyta STASZCZYSZYN

tel.: +48 77 887 39 03
email: esztaszczyszyn@baborow.pl

Zakres spraw:

1. Wymiar i zmiana wysokości podatków:

 • informacje w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego  i leśnego – składają osoby fizyczne w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego powstanie obowiązku podatkowego lub mającego wpływ na zmianę wysokości zobowiązania  podatkowego,
 • deklaracje na podatek od nieruchomości – składają osoby prawne do 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. Korekty deklaracji składa się w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na zmianę wysokości zobowiązania podatkowego,
 • deklaracje na podatek rolny i leśny – składają osoby prawne do 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. Korekty deklaracji składa się w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na zmianę wysokości zobowiązania podatkowego,
 • deklaracje na podatek od środków transportowych – składają osoby fizyczne   i prawne do 15 lutego roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. Korekty deklaracji składa się w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na zmianę wysokości zobowiązania podatkowego.

2. Załatwianie wniosków o:

 • odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej - do podania należy załączyć oświadczenie w sprawie aktualnej sytuacji materialnej i rodzinnej podatnika,
 • rozłożenie na raty terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej - do podania należy załączyć oświadczenie w sprawie aktualnej sytuacji materialnej  i rodzinnej podatnika,
 • umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę - do podania należy załączyć oświadczenie w sprawie aktualnej sytuacji materialnej  i rodzinnej podatnika wraz  z załącznikami poświadczającymi wysokość uzyskiwanych dochodów i ponoszonych kosztów, Podatnicy będący przedsiębiorcami do wniosków o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie składają formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • udzielenie ulgi z tytułu nabycia gruntów – do podania należy dołączyć akt notarialny, oświadczenie podatnika, że wielkość gospodarstwa rolnego nie przekracza 100ha, zestawienie wydatków poniesionych w związku z inwestycją, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis  w rolnictwie lub rybołówstwie,
 • udzielenie ulgi inwestycyjnej – do podania należy załączyć faktury potwierdzające poniesione wydatki wraz z ich zestawieniem, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
 • udzielenie ulgi z tytułu wymiany lub scalenia gruntów – do podania należy załączyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc   w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
 • zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – do podania należy załączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego,a w przypadku dzierżawy gruntów – umowy dzierżawy lub oświadczenia o dzierżawie. Osoby prawne zobowiązane są dołączyć aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców. Wnioski składa się w terminach:
  - 1-28/29 lutego danego roku – należy dołączyć faktury VAT za okres  od 1 sierpnia roku poprzedniego do 31 stycznia danego roku,
  - 1-31 sierpnia danego roku – należy dołączyć faktury VAT za okres  od 1 lutego do 31 lipca danego roku,
 • wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego.

 

Inspektor Sylwia KONIECZNY - AFA

tel.: +48 77 887 39 71
email: skonieczny@baborow.pl

Zakres spraw:

1. Załatwianie spraw związanych z nadpłatą podatku.
2. Windykacja zaległości podatkowych:

 • upomnienia,
 • tytuły wykonawcze

3. Księgowość podatkowa
4. Rozliczanie Inkasentów
5. Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w płatności podatków lub o wysokości zaległości podatkowych.

Opublikował(a):  Data publikacji: 26-05-2011 21:37