Wykaz nieruchomości działiki nr 390-1 i 270 położone w Dziećmarowie oraz diałka 81-3 w Sułkowie przeznaczonych do sprzedaży

BURMISTRZ GMINY BABORÓW
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY


1.Działka niezabudowana nr 390/1 położona w Dziećmarowie o powierzchni 0.2687 ha  zapisana  w Księdze Wieczystej nr OP1G/00021226/0 .
Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania  Przestrzennego  obejmujacego  obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” zatwierdzonego  Uchwałą  Rady Miejskiej Nr VIII-83/11  z dnia 21 czerwca 2011r.  działka nr 390/1 oznaczona jest symbolem 10 DZ-MNUI, stanowi obszar do zainwestowania – teren przekształceń i uzupełnień (zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa z uzupełniajacą funkcją usługową)  Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nią. Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.
Z dniem 11 czerwca 2012r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.
Ogłoszenie o przetargu podane zostanie do publicznej wiadomości po upływie terminu składania w/w wniosków na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia 21 maja 2012 r., na stronie BIP Gminy Baborów www.bip.baborow.pl .

Wartość nieruchomości wraz z kosztami przystosowania nieruchomości do sprzedaży wynosi 18.260,00 zł

2. Działka nr 270 ( grunt rolny wraz z drzewostanem) położona w Dziećmarowie o powierzchni 1.6956 ha zapisana w Księdze Wieczystej nr OPIG/00021226/0 .

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania  Przestrzennego  obejmujacego  obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” zatwierdzonego  Uchwałą  Rady Miejskiej Nr VIII-83/11  z dnia 21 czerwca 2011r.  działka nr 270 oznaczona jest symbolem 1 DZ-RII, stanowi teren sportu i rekreacji i rekreacji. Gmina Baborów zmieniła sposób uzytkowania przywracając klasę gruntu. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nią. Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.
Z dniem 11 czerwca 2012r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.
Ogłoszenie o przetargu podane zostanie do publicznej wiadomości po upływie terminu składania w/w wniosków na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia 21 maja 2012 r. na stronie BIP Gminy Baborów www.bip.baborow.pl .

Wartość nieruchomości wraz z kosztami przystosowania nieruchomości do sprzedaży wynosi 54.416,00 zł

3. Działka nr 81/3 ( grunt rolny) położona w Sułkowie o powierzchni 1.1918 ha  zapisana w KW nr OP1G/00021224/6

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania  Przestrzennego  obejmujacego  obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” zatwierdzonego  Uchwałą  Rady Miejskiej Nr VIII-83/11  z dnia 21 czerwca 2011r.  działka nr 81/3 oznaczona jest symbolem ZSU-USI ,  stanowi teren sportu i rekreacji i rekreacji. Gmina Baborów zmieniła sposób uzytkowania przywracając klasę gruntu. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nią. Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.
Z dniem 11 czerwca 2012r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.
Ogłoszenie o przetargu podane zostanie do publicznej wiadomości po upływie terminu składania w/w wniosków na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia 21 maja 2012 r. na stronie BIP Gminy Baborów www.bip.baborow.pl .

Wartość nieruchomości wraz z kosztami przystosowania nieruchomosci do sprzedaży wynosi 41.830,00 zł                            Burmistrz Gminy
                             Elżbieta Kielska

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
Data wytworzenia: 2012-05-08
 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 08-05-2012 01:39
 • Data wytworzenia: 08-05-2012
 • Ilość wyświetleń: 942
 • Link do strony: http://baborow.pl/928/wykaz_nieruchomosci_dzialiki_nr_3901_i_270_polozone_w_dziecmarowie_oraz_dialka_813_w_sulkowie_przeznaczonych_do_sprzedazy.html
 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 08-05-2012 01:39
 • Data wytworzenia: 08-05-2012
 • Ilość wyświetleń: 942
 • Link do strony: http://baborow.pl/928/wykaz_nieruchomosci_dzialiki_nr_3901_i_270_polozone_w_dziecmarowie_oraz_dialka_813_w_sulkowie_przeznaczonych_do_sprzedazy.html
 • Data publikacji: 08-05-2012 01:39 przez: Administrator BIP BIP
 • Data wytworzenia: 08-05-2012
 • Ilość wyświetleń: 942
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl