Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Pokój nr 17 - REFERAT INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ (I piętro)

Inspektor Justyna NAWARA

tel.: +48 77 887 39 81
email: jnawara@baborow.pl

Zakres spraw:

Kierownik referatu

Inspektor Małgorzata SUMIK

tel.: +48 77 887 39 35
email: msumik@baborow.pl

Zakres spraw: zarządzanie mieszkaniami komunalnym:

1. Załatwianie spraw najemców lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Baborów
2. W
spółpraca z Zarządcami oraz z Członkami Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych, w których Gmina Baborów jest 
    współwłaścicielem
3. Windykacja należności czynszowych
4. Sprawy związane z zarządzaniem budynkami mieszkalnymi, wielorodzinnymi będącymi własnością Gminy Baborów
5. Rozpatrywanie wniosków o przydział lokalu mieszkalnego lub o zamianę lokalu mieszkalnego
6. Sprawy związane z eksploatacją i konserwacją gminnych budynków komunalnych
7. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy

8. Eksploatacja oświetlenia ulicznego.

Podinspektor Agata Naryniecka

tel.: +48 77 403 69 34
email: mguzda@baborow.pl

Zakres spraw:

1. Określenie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej
2. Decyzja – zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
3. Uzgodnienie i wykonanie nowego zjazdu z drogi publicznej na nieruchomość położoną przy drodze
4. Wykonanie remontu lub utwardzenie istniejącego zjazdu z drogi publicznej na nieruchomość położoną przy drodze
5. Opiniowanie rozwiązań komunikacyjnych
6. Sprawy bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych, w tym obiektów  mostowych i przepustów
8. Eksploatacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej
9. Utrzymanie terenów zieleni miejskiej.

10. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy

Opublikował(a):  Data publikacji: 27-05-2011 13:43