Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Logo gov640.jpeg

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024
DOFINANSOWANIE 100% - 639 950,00 zł

 Gmina Baborów kolejny raz przystąpiła do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” edycja 2024r. Na ten cel Gmina Baborów otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w wysokości 639 950,00 zł
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostęp-nego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:
•    dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długo-trwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością sa-modzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
•    osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym albo traktowanymi na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-trudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm).
Celem Programu jest zapewnienie wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjo-nowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować. Program zapewnia usługi asystencji osobistej świadczone uczestnikom przez asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością, wskazanego przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie), który posiada: 
a) dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medycz-ny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; 
b) co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu. Doświadczenie powinno być udo-kumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej po-mocy osobom z niepełnosprawnościami;
Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wska-zuje gmina lub inny podmiot, któremu gmina zleciła realizację Programu.
Usługi asystencji osobistej nie mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem.
Szczegółowe informacje na stronie: 
https://samorzad.gov.pl/web/mops-zgierz/program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej--edycja-2024
Usługi realizowane będą do dnia 31 grudnia 2024 roku.

W razie pytań informacji udzieli Ewa Pruszowska - Zastępca Kierownika OPS w Baborowie pod nr tel. 77/4036936 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

plakat_fundusz_celowy asystent.jpeg

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 01-02-2024 11:37
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 01-02-2024 11:39